MENU

A R C H I T E K T U R A 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

 • wyszukanie dla Inwestora odpowiedniego terenu pod jego inwestycję
 • sprawdzenie stanu prawnego danej nieruchomości oraz jej przydatności dla konkretnej inwestycji
 • wykonanie koncepcji architektonicznej oraz urbanistycznej
 • przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowanie wniosku w celu uzyskania warunków przyłączy mediów dla danej inwestycji (woda, gaz, prąd, itd.)
 • wykonanie badania podłoża gruntowo – wodnego
 • wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 • wykonanie podkładów geodezyjnych terenu inwestycji oraz map do celów projektowych
 • wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
 • wykonanie ekspertyzy budowlanej
 • wykonanie certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku
 • wykonanie wstępnego preliminarza kosztów inwestycji w oparciu o wariantowe koncepcje

 

WYKONUJEMY PROJEKTY:

 • architektoniczno-budowlane
 • urbanistyczne
 • konstrukcyjne
 • instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja, instalacje sprężonego powietrza, instalacje technologiczne)
 • elektryczne wysokoprądowe, słaboprądowe, zasilania obiektów wraz z technologią
 • drogowe
 • aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem meblowym oraz stałym

 

NADZÓR INWESTORSKI:

Prawo budowlane wymaga zatrudnienia INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy budowie dużych i skomplikowanych obiektów. W takim przypadku obowiązek ustanowienia NADZORU INWESTORSKIEGO zapisany jest w decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy wadliwie wykonanych robót.
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO reprezentuje Inwestora, kontroluje zgodność wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zespół inspektorów kontroluje jakość wykonywanych robót i użytych materiałów, sprawdza i odbiera roboty ulegające zakryciu, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze końcowym lub częściowym obiektu. Inspektorzy potwierdzają faktyczny stan zaawansowania poszczególnych zakresów robót oraz zgłaszają wady i usterki, kontrolują rozliczenia za etapy robót, kompletują dokumentacje budowy niezbędną do przeprowadzenia odbiorów przez odpowiednie służby, a także uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zatrudnienie INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO pozwala inwestorowi zaoszczędzić czas oraz uzyskać pewność, że inwestycja została zrealizowana z należytą starannością z odpowiednich materiałów oraz za możliwie najmniejsze środki. Doradzamy inwestorowi w zagadnieniach technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym.

 

P L A N O W A N I E   P R Z E S T R Z E N N E

 • pozyskujemy decyzje o warunkach zabudowy
 • pozyskujemy decyzje lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego
 • opracowujemy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko a także analizą skutków finansowych uchwalenia planu, w imieniu Inwestora uczestniczymy w procedurach uchwalania planów miejscowych
 • wykonujemy studia krajobrazowo-architektoniczne i inwentaryzacje zieleni
 • wykonujemy opracowania studialne, badające chłonność inwestycyjną działki na tle prawa miejscowego, dostępnych mediów i uwarunkowań szczególnych